फुलोरा विशेष

  • नत्र(N), स्फुरद(P), पालाश(K), बोरॉन(B), सल्फर(S)
  • पिकांच्या फुलो-यासाठी गरजेप्रमाणे तयार केलेले एनपीके मिश्रण
  • फुलोरा वाढवते आणि धरून ठेवण्यासाठी मदत करते.
  • अतिरिक्त गंधक, बोरॉन आणि मॉलिब्लेडनमच्या मिश्रणाने युक्त
  • १००% विद्राव्य फोलियर खत
  • स्फुरद आणि पालाश यांनी समृध्द असलेला उपलब्ध नत्र घटक संतुलित फोलियर पोषणासाठी
  • फुलोरा आणि फलधारणा वाढवतो
  • फळ आणि फुलगळती कमी करतो
  • अतिरिक्त गंधक, बोरॉन आणि मॉलिब्लेडनमच्या मिश्रणाने युक्त संतुलित फोलियर पोषणासाठी
उपलब्ध

To know more, Download PDF

Mahadhan SMARTEK